Phó thủ tướng Phạm Bình Minh

Tác giả: 
PTT. Phạm Bình Minh