Buddhist Approach to Global Leadership & Shared Responsibilities for Sustainable Societies
CHỦ ĐỀ CHÍNH:
CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU
VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG