Liên lạc

Liên hệ
với chúng tôi
Xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua email vesak@undv2019vietnam.com hoặc điện thoại +84 798 317 332 khi quý vị có thắc mắc về việc nộp bài hội thảo và những câu hỏi khác.