TỔ CHỨC ICDV

ỦY BAN QUỐC TẾ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK

PHÓ CHỦ TỊCH
Thượng toạ TS.
Tampalawela Dhammaratana

Pháp

CHỦ TỊCH
Hoà thượng GS. TS.
Phra Brahmapundit

Hiệu trưởng, Mahachulalongkornrajavidyalaya University  & Supreme Sangha Council of Thailand, Thái Lan

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngài
MASAKAZU MATSUMOTO

Professor of Buddhist Studies, International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

TỔNG THƯ KÝ
Thượng toạ GS. TS.
Phra Rajapariyattkavi

Professor of Buddhist Studies, International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

TRỢ LÝ TỔNG THƯ KÝ
Thượng toạ GS. TS.
Phramaha Hansa Dhammahaso

Director,International Buddhist Studies College (IBSC)Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)

TRỢ LÝ TỔNG THƯ KÝ
Thượng toạ TS.
Yuan Ci

Trung Quốc

TRỢ LÝ TỔNG THƯ KÝ
Ngài
Goh Seng Chai

Mã Lai

KẾ TOÁN
Thượng toạ
Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun

Thái Lan

TRỢ LÝ ​KẾ TOÁN
Thượng toạ
Phra Sithawatchamethi

Thái Lan

THÀNH VIÊN
Hoà Thượng
Ching Hsing

Đài Bắc

THÀNH VIÊN
Thượng toạ TS.
ASHIN NYANISSARA

Miến Điện

THÀNH VIÊN
Thượng toạ GS. TS.
KHAMMAI DHAMMASAMI

Hoa Kỳ

THÀNH VIÊN
Thượng toạ GS. TS.
JINWOL LEE (YOUNG HO LEE)

Hàn Quốc

THÀNH VIÊN
Thượng toạ TS.
AKURATIYE NANDA THERO

Tích Lan

THÀNH VIÊN
Thượng toạ TS.
GODAGAMA MANGALA THERO

Tích Lan

THÀNH VIÊN
​Thượng toạ
BHANTE CHAO CHU

Hoa Kỳ

THÀNH VIÊN
Ni Sư
SANSANEE SATHIARASUT

Thái Lan

THÀNH VIÊN
Giáo sư Tiến sĩ
Le Manh That, PhD

Việt Nam

THÀNH VIÊN
Tiến sĩ
EGIL LOTHE

Na Uy

THÀNH VIÊN
Ngài
PHALLOP THAIARRY

Thái Lan

THÀNH VIÊN
Giáo sư Tiến sĩ
SURAPHON SUYAPHROM

Thái Lan