Thông điệp từ Khoa Khoa học Xã hội Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan

Tác giả: 
Asst. Prof. Dr. Phrapalad Raphin Buddhisaro
Quốc gia: 
Thailand